• 2019 8 hình trong 1 mục nhỏ 2019
 • 2018 Japan 932 hình trong 12 các mục nhỏ 2018 Japan
 • 2018 3 hình
  482 hình trong 12 các mục nhỏ
  2018
 • 2017 7 hình 2017
 • 2016 Japan 764 hình trong 15 các mục nhỏ 2016 Japan
 • 2016 7 hình
  178 hình trong 4 các mục nhỏ
  2016