• 2022 47 hình 2022
 • 2021 13 hình 2021
 • 2020 Japan 637 hình trong 12 các mục nhỏ 2020 Japan
 • 2020 13 hình 2020
 • 2019 Japan 1115 hình trong 14 các mục nhỏ 2019 Japan
 • 2019 33 hình trong 3 các mục nhỏ 2019
 • 2018 Japan 932 hình trong 12 các mục nhỏ 2018 Japan
 • 2018 3 hình
  482 hình trong 12 các mục nhỏ
  2018
 • 2017 7 hình 2017
 • 2016 Japan 764 hình trong 15 các mục nhỏ 2016 Japan
 • 2016 7 hình
  178 hình trong 4 các mục nhỏ
  2016