• 2022 47 ಚಿತ್ರಗಳು 2022
 • 2021 13 ಚಿತ್ರಗಳು 2021
 • 2020 Japan 637 ಚಿತ್ರಗಳು 12 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2020 Japan
 • 2020 13 ಚಿತ್ರಗಳು 2020
 • 2019 Japan 1115 ಚಿತ್ರಗಳು 14 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2019 Japan
 • 2019 33 ಚಿತ್ರಗಳು 3 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2019
 • 2018 Japan 932 ಚಿತ್ರಗಳು 12 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2018 Japan
 • 2018 3 ಚಿತ್ರಗಳು
  482 ಚಿತ್ರಗಳು 12 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
  2018
 • 2017 7 ಚಿತ್ರಗಳು 2017
 • 2016 Japan 764 ಚಿತ್ರಗಳು 15 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2016 Japan
 • 2016 7 ಚಿತ್ರಗಳು
  178 ಚಿತ್ರಗಳು 4 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
  2016